Een nieuw Bestuur voor Heb Durf

Op de laatste Algemene Bestuursvergadering (ALV) dit jaar in maart heeft het dagelijks bestuur aangegeven dat zij hun functies willen neerleggen en dat zij op zoek zouden gaan naar een nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris zodat er een nieuw bestuur zou kunnen aantreden op de ALV in januari 2019.

Het is zeer verheugend dat we als bestuur 3 kandidaten aan de leden kunnen voorstellen:

Laurens de Koning als voorzitter

Manon Boonstra als penningmeester

Barbara Cerasuolo als secretaris

In het Huishoudelijk Reglement staat de kandidaatstelling voor de te verkiezen functionarissen beschreven ( artikel 7.3 van het HR, zie site Heb Durf). Tegenkandidaten kunnen worden voorgesteld door 5 seniorleden of ereleden. Dit verzoek moet uiterlijk 7 dagen voor de volgende ALV bij de secretaris binnen zijn vergezeld van een bereidverklaring van die kandidaat. De volgende ALV staat gepland voor 29 januari 2019 waar de verkiezing van het nieuwe bestuur zal plaatsvinden. Het is natuurlijk van groot belang dat er zoveel mogelijk leden daarbij aanwezig zijn.  De uitnodiging en agenda zal begin januari aan jullie verstuurd worden.

Namens het Dagelijks Bestuur van Heb Durf,

Han Daniëls, secretaris

Top