Leden, die aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan en in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapskaart kunnen, met inachtneming van het daarvoor geldend reglement, vrij spelen op de tennisbaan.
Banen zijn bezet op de tijden die worden vastgesteld voor jeugd, lessen , club- en KNLTB toernooien, instuifochtenden/avonden en op andere door het bestuur aangegeven tijden (zie kalender)

Zie tevens ook de info op het JIBA Afhangbord.

  • Er kan vrij gespeeld worden volgens het afschrijfsysteem op de banen die daarvoor zijn aangegeven in het baanschema.

Het afschrijven dient uitsluitend gedaan te worden met het eigen lidmaatschapskaart.
Speeltijd op de banen is voor enkelspel 30 minuten en voor dubbelspel 60 minuten.
Voor details zie ook het afschrijfsysteem.
Men is verplicht om op de smashcourtbanen gepaste tennisschoenen voor deze ondergrond te dragen. Tevens is men verplicht op alle banen gangbare tenniskleding te dragen. Het is niet toegestaan zich op de banen te bevinden met ontbloot bovenlichaam.
Het gebruik van alcoholische dranken op de banen is niet toegestaan.
Het roken op en rondom de tennisbanen is niet toegestaan.
De smashcourtbanen dienen te allen tijde geveegd te worden, mits het te vochtig is.
De persoon die als laatste het park verlaat, is verplicht het licht op de banen en in de kantine uit te doen, alsmede de kantine en het hek af te sluiten.
De baanverlichting dient uiterlijk om 23.00 uur te zijn uitgeschakeld, behoudens tijdens activiteiten waarvoor vergunning is verstrekt.
Eventuele gebreken aan of op de baan, alsmede aan andere eigendommen van de vereniging, dienen doorgegeven te worden aan één van de bestuursleden.
Jongeren tot en met 12 jaar mogen niet zonder toezicht op het park aanwezig zijn.
Introducés zijn alléén toegestaan na goedkeuring van één der bestuursleden, almede na goedkeuring van personen welke door het bestuur gemachtigd zijn tot het afgeven van introducékaarten.
Eén en dezelfde persoon mag niet meer dan 5 keer per seizoen geïntroduceerd worden.
Diegenen die introduceert is verantwoordelijk voor de introducé.
Bestuursleden en andere bevoegden dragen zorg op de banen voor het naleven van het baanreglement.
Bij het niet nakomen van het baanreglement is, na een waarschuwing, het bestuurslid gerechtigd de lidmaatschapskaart(en) in te nemen.
Het bestuur kan na hoor en wederhoor een schorsing opleggen van maximaal 52 weken.

In alle gevallen waarin het baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Top